Ειδήσεις-Νέα

Πώς να γίνετε ηγέτης μιας αλβανικής εταιρείας με κύρος, που εκτείνεται στις ΗΠΑ

Η εταιρε?α headhunter, με ?δρα τα Τ?ρανα, αλλ? με υποκαταστ?ματα σε σχεδ?ν ολ?κληρα τα Βαλκ?νια (Κοσσυφοπ?διο, Μαυροβο?νιο, Μακεδον?α, Βοσν?α και Ερζεγοβ?νη και Ελλ?δα), αλλ? και στις Ηνωμ?νες Πολιτε?ες , ε?ναι η μεγαλ?τερη εταιρε?α στην περιοχ? του ε?δους της και βρ?σκεται σε συνεχ? επ?κταση.

Τελευτα?α, στο πλα?σιο της αναδι?ρθρωσ?ς της και της αυξημ?νης προσοχ?ς στο υποκατ?στημα της, στην Πρ?στινα (Κοσσυφοπ?διο), η Headhunter ?χει δηλ?σει μια κεν? θ?ση για τη διε?θυνση του γραφε?ου αυτο?.

Το υποκατ?στημα της Headhunter στο Κοσσυφοπ?διο ε?ναι δε?τερο σε σχ?ση με το β?ρος που καταλαμβ?νει στον ?γκο της εργασ?ας και του εισοδ?ματος μετ? απ? αυτ? των Τιρ?νων, οπ?τε το ?τομο που θα απασχολε?ται θα ε?ναι σ?γουρα επιλεγμ?νο ως ?να εξαιρετικ? ικαν? ?τομο με απ?στευτες δεξι?τητες στον τομ?α του ανθρ?πινου δυναμικο? και της διαχε?ρισης.

Τα ?ργα του Headhunter και το επ?κεντρο του για το Κοσσυφοπ?διο ε?ναι σπουδα?α, ?σον αφορ? τον δε?κτη ισ?τητας LGBTIQ των αυτ?χθονων λα?ν, ο οπο?ος διεξ?χθη με εξαιρετικ? επιτυχ?α στην Αλβαν?α τα τελευτα?α δ?ο χρ?νια, και ?χει ?δη προγραμματιστε? να λ?βει χ?ρα και στο Κοσσυφοπ?διο. Η πρωτοβουλ?α αναφ?ρθηκε επ?σης πρ?σφατα απ? το αμερικανικ? υπουργε?ο Εξωτερικ?ν στην Αναφορ? για τα Ανθρ?πινα Δικαι?ματα του 2016 για την Αλβαν?α.

Κ?θε ενδιαφερ?μενος, ?χι μ?νο απ? το Κοσσυφοπ?διο, αλλ? και απ? την Αλβαν?α ? αλλο?, ο οπο?ος προτ?θεται να δ?σει μεγ?λη ?θηση στην καρι?ρα του και στις επαγγελματικ?ς του φιλοδοξ?ες, ε?ναι ευπρ?σδεκτος να αποστε?λει μ?χρι τις 30 Σεπτεμβρ?ου 2017 Βιογραφικ? σημε?ωμα και επιστολ? παρακ?νησης στο

e.ilirjani@headhunter.al ? επικοινων?στε απευθε?ας με τον Ιδρυτ? του Headhunter, κ. Elton Ilirjani στο + 355 663000003 απ? Δευτ?ρα ?ως Παρασκευ?.