Ειδήσεις-Νέα

Ilirjani: Αλλαγή του χρονοδιαγράμματος στη διοίκηση, οραματικό σχέδιο του πρωθυπουργού

Πρ?σφατα ?χει συζητηθε?  το σχ?διο της κυβ?ρνησης της Αλβαν?ας να αλλ?ξει το χρονοδι?γραμμα των εργασι?ν της δημ?σιας διο?κησης.

Συζητε?ται ?τι το ν?ο χρονοδι?γραμμα θα παραταθε? μ?χρι τις 17.30, με  μια ?ρα πλ?ρες δι?λειμμα για τους εργαζομ?νους.

Για να μιλ?σει για αυτ? το θ?μα, ο ιδρυτ?ς του Headhunter, Elton Ilirjani, προσκλ?θηκε χθες στην αλβανικ? δημ?σια τηλε?ραση στην εκπομπ? “Mirëmëngjes Shqipëri”.

Ερωτηθε?ς για το σχ?διο αυτ?, ο Ilirjani εξ?φρασε την πλ?ρη ?γκριση του:

 

"Νομ?ζω ?τι αυτ? ε?ναι μια απ? τις πιο επιτυχημ?νες μεταρρυθμ?σεις που θα κ?νει ο Πρωθυπουργ?ς, εν? δεν ε?μαι πολιτικ? προσανατολισμ?νος, ε?μαι απ? τους ανθρ?πους που δεν ψ?φισα ποτ?, καν?να κ?μμα. Αλλ? ο πρωθυπουργ?ς σκ?φτηκε καλ?. Νομ?ζω ?τι ε?ναι μια λ?ση και μια σωστ? επιλογ?. "

"Επειδ? η διο?κησ? μας αποτελε?ται απ? σκληρ? εργαζ?μενα ?τομα", συνεχ?ζει ο Ilirjani, ειρωνικ?, "και πα?ρνουν μια, δ?ο ? τρεις ?ρες παραπ?νω δι?λειμμα και μερικ?ς φορ?ς δεν τους βρ?σκουμε  καν στα γραφε?α. Επομ?νως, απ? κοινωνικ? ?ποψη δεν νομ?ζω ?τι θα ?χει σημαντικ? αντ?κτυπο, δι?τι θα βρουν την ευκαιρ?α να φ?γουν. Το κ?ριο πρ?βλημα που βλ?πω εδ? ε?ναι ?τι η ν?μιμη ?ρα (δι?λειμμα) πρ?πει να θωρακ?σει ν?μιμα το γε?μα, επειδ? δεν ?χει νομιμοποιηθε? μ?χρι στιγμ?ς. "

"Νομ?ζω ?τι ε?ναι μια σωστ? επιλογ?", επαν?λαβε ο Ilirjani σ?μφωνα με την πεπο?θησ? του. - ?λη αυτ? η προσπ?θεια, ?λο αυτ? το λανσ?ρισμα που ο πρωθυπουργ?ς κ?νει στις εταιρικ?ς σχ?σεις δημ?σιου και ιδιωτικο? τομ?α ?χει ν?ημα, επειδ? η ιδιωτικ? επιχε?ρηση κλε?νει στις 17.30. Ανο?γουμε στις 09.00 και κλε?νουμε στις 17.30. Ε?ναι ευχ?ριστο ?ταν η συνεργασ?α δημ?σιου και ιδιωτικο? τομ?α λειτουργε?, και ?χι να π?ει κ?ποιος στις 17.00 ? 15.49, και να μην βρε? καν?ναν στη διο?κηση. Μπορε? να χρειαζ?μαστε τεκμηρ?ωση, τελευτα?ας στιγμ?ς , ?σως χρειαστο?με αλλαγ?ς στο NIPT. Υπ?ρχουν ξ?νοι επενδυτ?ς που εκπλ?σσονται ?τι οι ?νθρωποι αποχωρο?ν στις 15.00. "

Ερωτηθε?ς αν αυτ? θα σ?μαινε ?τι οι υπ?λληλοι της διο?κησης δεν θα ?πρεπε να τρ?νε τ?ποτα, ο Ilirjani απ?ντησε:

 

"Υπ?ρχουν πολλο? λ?γοι μ?σα. Αυτ?ς (ο πρωθυπουργ?ς) ε?ναι οραματιστ?ς ?ταν πρ?κειται για το θ?μα της απασχ?ληση, απ? ?σο γνωρ?ζω. ?σον αφορ? τις επιχειρ?σεις στην Αλβαν?α, μας εξυπηρετε? πολ? μια διο?κηση που τελει?νει τις υποχρε?σεις της στις 5.30 μ.μ., απ? την ?λλη πλε?ρα ε?ναι εντελ?ς ?λλο θ?μα το π?ς ρυθμ?ζει το κρ?τος τα ωρ?ρια, ανεξ?ρτητα απ? το αν οι εργαζ?μενοι ε?ναι ικανοποιημ?νοι ? ?χι, ?ν και δεν νομ?ζω να ε?ναι τ?σο απασχολημ?νοι με τους ανθρ?πους που εργ?ζονται σε ιδιωτικ?ς επιχειρ?σεις. ?χω παρατηρ?σει στο?ς  υποψηφ?ους/αιτο?ντες ?ργασ?ας οτι θ?λουν να βρουν δουλει?ς στη διο?κηση και μου λ?νε ?τι δεν ε?ναι συνηθισμ?νοι να δουλε?ουν σε μια ιδιωτικ? επιχε?ρηση στην οπο?α ?χουν π?νω απο το κεφ?λι τους το αφεντικ? ?λη την ?ρα, ?που το ωρ?ριο γ?νεται υπερ-ωρ?ριο, ?που δουλε?ουν  και το Σ?ββατο, και την κυριακ? και δεν το μαθα?νει π?τε κανε?ς. Και μερικ?ς φορ?ς πληρ?νονται λιγ?τερο απ? τη διο?κηση. Οι κ?ριοι στη διο?κηση να μ?θουν ?τι προχορ?με με το ρυθμ? του χρ?νου, ε?μαστε χειραφετημ?νοι και θ?λουμε μια χειραφετημ?νη διο?κηση ».

Ερωτηθε?ς αν θα το ?ταν στο χ?ρι του, π?ς θα ?κανε το ωρ?ριο, ο Ilirjani δ?λωσε:

 

Θα ?κανα το καλ?τερ? για την Αλβαν?α. Αντιλαμβ?νομαι τις ανησυχ?ες, αλλ? αυτ? ε?ναι μια σωστ? απ?φαση, την οπο?α επ?σης βλ?πω απ? την περιοχ? στην οπο?α εργ?ζομαι, σε σ?γκριση με 7 χ?ρες στην περιοχ? ?που ε?μαι ηγ?της. Παρ?χει κ?νητρα στη διο?κηση, η οπο?α δεν πρ?πει να ε?ναι σε υπνηλ?α. Το αλβανικ? κρ?τος πρ?πει να προχωρ?ει με τον ?διο ρυθμ? με την αλβανικ? επιχε?ρηση. Αυτ? το πρ?γραμμα θα συνεπ?γεται περισσ?τερα, θα τους κ?νει πιο υπε?θυνους (υπαλλ?λους). Ξ?ρω ?τι στην Μακεδον?α υπ?ρχει δι?λλειμα μιας ?ρα και μισ?ς ? δ?ο ?ρες την ημ?ρα για να π?ει στο νηπιαγωγε?ο, για να τα?σει τα μωρ? του ο εργαζ?μενος και ο?τω καθεξ?ς. Δεν πρ?κειται για παρ?ταση του ?ραρ?ου, ε?ναι η διαφορ? ?ραρ?ου " - κατ?ληξε ο διευθ?νων σ?μβουλος της μεγαλ?τερης εταιρε?ας στην εργοδοσ?α στην περιοχ?, με την παρ?μβασ? του στο RTSH.

 

Κ?ντε κλικ στον παρακ?τω σ?νδεσμο για να δε?τε το πλ?ρες πρ?γραμμα:

https://www.youtube.com/watch?v=xfk-0xM5HlM&feature=youtu.be