LGBTIQ Indeks

LGBT INDEKS

LGBT Indeks jednakosti pri zapošljavanju je prvi takav indeks u Albaniji, kao i u balkanskim državama koje nisu u sklopu EU. LGBT Indeks jednakosti pri zapošljavanju predstavlja sistem rangiranja koji određuje koliko kompanije poštuju prava i dignitet LGBT osoba pri zapošljavanju, obukama, razvoju i opštim praksama zapošljavanja. Dodatno on ocenjuje  i to koliko kompanije poštuju lokalne zakone na tu temu. HeadHunter Grupa, kao najveća kompanija koja se bavi regrutacijom i upravljanjem ljudskim resursima u Albaniji i jedna od većih na Balkanu, je odlučila da lansira ovaj Indeks kao deo svoje posvećenosti društveno odgovornom poslovanju i različitosti na radnom mjestu.  Grupa ima ličnu obavezu da kulturu jednakih šansi pri zapošljavanju proširi na sve slojeve društva. Grupa je dobro pozicionirana u smislu kredibiliteta koji ima među privatnim sektorom u pogledu politika upravljanja ljudskim resursima, pa je samim tim u mogućnosti da kreira i lansira ovakav Indeks.

Svake godine na dan obilježavanja Međunarodnog dana homofobije, transfobije i biofobije (17. maj) Headhunter Grupa prezentuje nagrade za kompanije koje su primer zaštite prava i cuvanja digniteta LGBT osoba koje traže posao ili su zaposlene.

Trenutno stanje u Albaniji:

Vlada Albanije napreduje u nameri da istakne potrebu uključivanja žena, omladine i manjina u sve sfere života. Trenutno, Vlada je uspostavila niz inicijativa u različitim ministarstvima u cilju zaštite prava i promovisanja socijalne inkluzije marginalizovanih grupa.

U martu 2010. godine, Albanija je usvojila zakon pod nazivom "Zaštita od diskriminacije." Zakon štiti sve Albance i posebno ističe da osobe ne mogu biti diskriminisane na osnovu pola, starosti, seksualne orijentacije, vere, političkih uverenja, nacionalnosti i mnogih drugih razloga. Zakon  zabranjuje diskriminaciju prilikom zapošljavanja, obrazovanja ili u bilo kom drugom  javnom mestu. Poverenik za zaštitu od diskriminacije može čuti, istražiti i rešiti žalbe. Nakon uvida u sve informacije,  kancelarija Poverenika može tražiti da se slučaj reši  putem medijacije. Ako se to ne može uraditi, kancelarija Poverenika će doneti odluku koja sadrži odgovarajuće mere i propise koje treba preduzeti i odrediti rokove za njihovo sprovođenje. Slučajevi mogu biti podneti direktno preko nadležnog Suda.

Dana 17. maja, albanski Parlament donio je rezoluciju "o zaštiti prava i osnovnih sloboda LGBT zajednice". Ministarstvo rada, socijalnog staranja i jednakih mogućnosti uz podršku NVO SOGI i Saveta Evrope je nedavno pripremio  Nacionalni akcioni plan 2015-2020 sa značajnim doprinosom civilnog društva i LGBT zajednice. Iako je trenutno u formi nacrta, verovatno je da će biti završen do kraja 2015. Godine. Akcioni plan će biti podržan i nadgledan od strane Nacionalne grupe za koordinaciju implementacije (NICG) koja će  koordinirati aktivnostima na lokalnom, regionalnom i bazičnom nivou. Grupa će biti sastavljena od predstavnika LGBT zajednice, predstavnika Vlade  i predstavnika civilnog društva uključujući i CSO.

O LGBT Indeksu jednakosti pri zapošljavanju:

Headhunter-ov LGBT Indeks jednakosti pri  zapošljavanju ima za cilj da proceni politike i prakse kompanija koje posluju u Albaniji prema LGBT osobama koje  traže posao ili su  zaposlene. Zaposleni u Headhunter Grupi sprovode intervjue sa direktorima međunarodnih i albanskih kompanija i proveravaju njihove politike i prakse  jednom godišnje. Intervju se fokusira na tri glavne oblasti:
• Politike prema LGBT osobama koje traže posao ili su zaposleni,
• Korporativna LGBT kompetentnost i ekspertiza,
• Korporativna društvena odgovornost - LGBT pitanja i podrška.

Nagrade za 2016. godinu su dobili:  

Zlato: Vodafone Albanija i “British Council”

Srebro: Albania Radio

Bronza: “Europe Agency” i "Neptun"


Kontakt
Ako ste zainteresovani da vaša kompanija buderangirana u Indeksu  sledeće godine ili želite da dobijete informacije o Indeksu, kontaktirajte našeg projektnog menadžera Elton ILIRJANI  na adresu: [email protected]

  • LGBTIQ trophies

    LGBTIQ trophies

  • The HeadHunter Group

    The HeadHunter Group