Ειδήσεις-Νέα

Η Headhunter εγκαινιάζει τον Δείκτη Ισότητας των Γυναικών στην Απασχόληση

Ο  Δείκτης Ισότητας των Γυναικών για την Απασχόληση είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Ομάδα του ομίλου Headhunter Group ως μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της δέσμευσής της να στηρίξει την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού της Αλβανίας. Ως ηγετική εταιρεία στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ταλέντων στην Αλβανία, τα Βαλκάνια και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομάδα Headhunter Group έχει αναλάβει ισχυρή δημόσια θέση για να προωθήσει τη μη διάκριση και την ένταξη όλων των Αλβανών αναζητητών εργασίας και εργαζομένων. Πράγματι, στην καθημερινή συνεργασία με εταιρείες, εργοδότες, υποψηφίους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, η Ομάδα Headhunter Group έχει εντοπίσει την ανάγκη προσδιορισμού και μάθησης από τις τρέχουσες πολιτικές και πρακτικές ανθρωπίνων πόρων που συμβάλλουν στη διάκριση και την μετατροπή τους μέσω της κατάρτισης, της ευαισθητοποίησης, της επικοινωνίας και της υπεράσπισης Σχετικά με την ένταξη στον τομέα της απασχόλησης. Η Headhunter Group πιστεύει ότι πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των γυναικών στην Αλβανία λόγω του μοναδικού συνδυασμού της δέσμευσής της έναντι των γυναικών, των γνώσεων της για τον τόπο εργασίας και των επιχειρήσεων στην Αλβανία και των εταιρικών σχέσεών της και των σχέσεών της με όλους τους ενδιαφερόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 Πολλές αλβανικές εταιρείες και εργοδότες έχουν εφαρμόσει πολιτικές και πρακτικές που υποστηρίζουν την καλύτερη ένταξη των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Οι εργοδότες έχουν κατανοήσει τη συνάφεια αυτών των πολιτικών και πρακτικών για τους υπαλλήλους τους, τους πελάτες τους και τον ρόλο τους σε μια πιο κοινωνική ένταξη. Η αλβανική κυβέρνηση αναγνωρίζει επίσης τα οφέλη αυτών των πολιτικών και πρακτικών για τους πολίτες τους, την εικόνα και την ελκυστικότητά της για επενδύσεις στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και με βάση την ισότητα.

 

Παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθεί να είναι δύσκολο να μετρηθεί η επίδοση των πολιτικών και των πρακτικών κατά των διακρίσεων και για τις εταιρείες και τους εργοδότες να εκτιμήσουν το σκορ τους χωρίς να έχουν δείκτη αναφοράς ανά χώρα. Κάθε χώρα απαιτεί προσεκτική εξέταση του ειδικού νομικού  πλαισίου, κοινωνικών και πολιτιστικών κανόνων, προκειμένου να δημιουργήσει ένα σχετικό σύστημα βαθμολόγησης και αυτό ακριβώς προτίθεται να προσφέρει ο εν λόγω Δείκτης. Πρόκειται για ένα μοναδικό εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε με τη συμβολή πολλών ενδιαφερομένων, για την αντικειμενική μέτρηση της απόδοσης των πολιτικών και πρακτικών απασχόλησης με βάση το φύλο, για τον εντοπισμό των κενών και των τομέων που πρέπει να βελτιωθούν.

 

Αυτός ο Δείκτης βασίστηκε στον επιτυχημένο προκάτοχό του, τον δείκτη LGBTIQ για την ισότητα στην απασχόληση, τον οποίο δημιούργησε και ξεκίνησε το Headhunter τον Μάιο του 2016 (βλ. Http://headhunter.al/en-el/lgbtq-index). Όπου παίρνει βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα από παρόμοιες πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται αλλού, κυρίως στις δυτικές χώρες, και τις προσαρμόζει στις ιδιαιτερότητες του αλβανικού επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού πλαισίου. Ενσωματώνει επίσης στοιχεία των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (βλ. Https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/womens-principles).