Вести

Хедхантер го лансира Индексот за Еднаквост на Вработување на Жените

Индексот за Еднаквост на Вработување на Жените е иницијатина лансирања од Групацијата Хедхантер како дел од Корпоративната Социјална Одговорност и посветеност со цел да се поддржи различноста на албанската работна сила. Како компанија која е лидер во менаџментот на човечки ресурси и менаџментот на таленти во Албанија, на Балкан и Соединетите Американски Држави, Хеадхантер завзеде силна јавна позиција да ја промовира недискриминацијата и вклученоста на сите Албански баратели на работа и работници. При своето секојдневно работење со компаниите, работодавачите, кандидатите и другите учесници, Хедхантер Групација ја идентификува потребата да ги идентификува моменталните политики и практики за човечки ресурси кои придонесуваат кон дискриминација и ги трансформира овие барања низ обука, зголемување на свеста, комуникација и советување за вклучување во вработувањето како сектор. Хедхантер Групација верува дека има силна улога во потикнување на социјално и професионлно вклучување на жените во Албанија заради својата единствена комбинација на посветеност кон жените, знаењето на работните места и операциите на човечките ресурси како и своето партнерство и врски со сите приватни и јавни учесници.

Неколку Албански компании и работодаватели ги имплементираа политиките и практиките кои го поддржуваат вклучувањето на жените на работно место. Работодавачите ја разбраа важноста на овие политики и практики за нивните работници, нивните клиенти и нивната улога во повеќе инклузивно опшество. Албанската Влада исто така ги признава придобивките од овие политики и практики за своите граѓани, за имиџот и атрактивноста за инвестирање во креирањето на инклузивно и еднакво опшество

И покрај големиот напредок сеуште е тешко за се измери перформасот и недискриминативните политики и практики без да постои индекс за секоја земја. Секоја земја бара внимателно разгледување на специфичната правна рамка, како и општествените и културни норми, со цел да се воспостави соодветен систем на бодување а тоа е токму она што овој индекс има намера да обезбеди. Ова е единствена алатка развиена од неколку учесници, објективно да ја измери ефикасноста на практиките и политиките при родовото вработување, да ги идентификува празнините и деловите кои треба да се подобрат.

Овој Индекс е базиран на успешниот претходник, Индексот за еднакво вработување на ЛГБТ заедницата, кој Хедхантер го лансираше во Мај 2016 година (погледај http://headhunter.al/en-us/lgbtq-index). При овој проект се земаат најдобрите практики и стандарди од слични иницијативи спроведени најчесто во земјите од Западна Европа и ги прилагодува на специфичноста на Албанија во социјален, културен и професионален контекст.  Исто така, вклучува елементи од Глобалниот Договор за Еманципација на Жените при Обединетите Нации. (погледај https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/womens-principles)